close

Deklaracja statusu


Pobierz jako plik w formacie PDF


 

This is Private Property – Not Negotiable – Without Prejudice U.C.C.1-308: 3-402 UNDER RESERVE WITH COPY-CLAIM Not for Hire / Not for Rent without Consent and Oath of Fidelity. By Krzysztof od Eugeniusza w godności Bogdan z rodu Kmiołek© CREDITOR  

Naturalna Istota Ludzka  Krzysztof od Eugeniusza w godności Bogdan z rodu Kmiołek©

Poland / PL do korespondencji: krzysztofbogdan@protonmail.com                               dzień 29 wrzesnia 2021


Affidavit / Deklaracja statusu/ Kontrakt i pełnomocnictwo.  

 

Uwaga! 

Affidavit jest instrumentem prawnym poza i ponad sądowym. Nie wymaga procesu w sądach publicznych lecz posiada moc prawną. Fakty ustalone w Affidavit są faktami uznanymi w każdym prawie i w każdym sądzie sprawiedliwości. Affidavit jest ustaleniem faktów, przyczyn, złamania umowy, zobowiązania, powinności i złamania prawa. Osoby trzecie jak adwokaci czy prawnicy nie są stroną i nie mają prawa wchodzić do sprawy. Obalić ten Affidavit można tylko przez Affidavit sporządzony pod przysięgą i karą w wymaganym czasie 30 dni, po tym terminie fakty tu opisane stają się udowodnione w prawie/ wyrokiem/ nakazem wykonalności

 

   Oto ja, Krzysztof od Eugeniusza w godności Bogdan z rodu Kmiołek©  syn  Eugeniusza i Stefani, jako żywa naturalna istota ludzka, oświadczam i niniejszym potwierdzam to, co już wcześniej stwierdziałem, działając na podstawie niezbywalnego prawa naturalnego ius naturales, którego opis brzmi jasno i klarownie:

   Nie krzywdź innych oraz nie pozwalaj krzywdzić innych ani siebie, gwarantującego:

 Prawo do życia, prawo do własności, wolność osobistą, zakaz tortur, wyłączne prawo do owoców swojej pracy, wolność od niewoli, czyli prawo do samostanowienia i samo posiadania.

 

Informuję, oświadczam, stwierdzam, że:

 1. Jestem żywą naturalną istotą ludzką – żadną osobą/ maską/ aktorem/ animatorem fikcji  żadnym obywatelem i dlatego nie jestem pod żadną jurysdykcją jakiegokolwiek państwa, jakiegokolwiek rządu i ich tak zwanych organów państwowych, które są zarejestrowane jako  firmy korporacje komercjalne i nie mają absolutnie żadnych praw do żywej z krwi i kości istoty ludzkiej.
 2. Nigdy nie zrzekłam się moich niezbywalnych naturalnych praw, które są chronione między innymi przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która została ratyfikowana przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku, rezolucja 217A, i ówczesne tak zwane władze obszaru powierniczego, w którym się właśnie znajdujemy również tę deklarację ratyfikowały. Artykuł 30-ty tej deklaracji mówi, że prawo jakiegokolwiek państwa nie może działać przeciwko prawom i wolnościom zawartym w tej deklaracji.
 3. Zgodnie z Jednolitym Kodeksem Handlowym 1-308 zastrzegam wszystkie moje prawa i nie wyrażam zgody na żadną ofertę i na żadne zaproszenie do zawarcia umowy bez uszczerbku i bez ujmy. Podkreślam jeszcze raz, nie jestem osobą – jestem żywą naturalną istotą ludzką i obowiązuje mnie tylko i wyłącznie prawo naturalne ius naturale.
 4. Jako żywa naturalna istota ludzka jestem jedynym beneficjentem rzeczywistym  legalnej fikcji (persona ficta) zwanej osobą, głównym administratorem jej danych osobowych oraz płatnym przedstawicielem – 1 000 000 € za rozpoczętą godzinę.
 5. W wyniku niespełnienia warunków zawarcia kontraktu oraz braku obopólnej korzyści mój pierwszy kontrakt – akt urodzenia, na podstawie którego zostały stworzone wszystkie pozostałe kontrakty jest – ab initio, czyli nieważny od samego początku. Zatem cofam wszelkie przeniesione przeze mnie prawa: autoryzacje, pełnomocnictwa, w tym anuluję wszelkie wcześniej przekazane uprawnienia, wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawnienia Osoby, niezależnie od tego, czy znają tę Deklarcję, czy nie.
 6. Każde jednorazowe wykorzystanie moich danych osobowych, w tym kopiowanie i przetwarzanie przez firmy, instytucje i osoby fizyczne wymaga pisemnej zgody kreatorów i właściciela – patrz punkt 4.
 7. Pod przysięgą, że ja Krzysztof od Eugeniusza w godności Bogdan z rodu Kmiołek© wolny od narodzenia i ze świadomością  przejmuję to konto powiernicze i unieważniam wszystkie podstępnie założone umowy jawne i niejawne używające wszystkich  liter i nazwiska mej rodziny z różną małą lub dużą czcionką, założone bezprawnie na podstawie mego aktu urodzenia używane do mego zniewolenia i na moją szkodę. Jest to całkiem bezprawne i ustanowione bez i wbrew mej woli i wiedzy też mych rodziców. Konto / Firma ta jest tworem bezprawnym i jest i pozostanie fikcją prawną. Firma ta a też zjawisko znane jako strawman fałszywie pisane, na postawie rozwiązanej podstępnej umowy abuzywnej jest łamaniem praw.

1 / 5

 

This is Private Property – Not Negotiable – Without Prejudice U.C.C.1-308: 3-402 UNDER RESERVE WITH COPY-CLAIM Not for Hire / Not for Rent without Consent and Oath of Fidelity. ByKrzysztof od Eugeniusza w godności Bogdan z rodu Kmiołek© CREDITOR

 

 

            Bezprawnie lecz istnieje wymieniona firma w rejestrach i deklaruję że została zasadnie przejęta jestem jedynym Zarządcą, Generalnym Wykonawcą i Beneficjentem firmy tu opisanej. Nie obowiązują mnie żywego człowieka, żadne zasady, przepisy, roszczenia, kodeksy, umowy, ustawy, rozporządzenia, regulaminy skierowane do firmy mej fikcji prawnej. Jeśli używam jako wolny i żywy człowiek tej osobowości fikcji prawnej to tylko i wyłacznie pod groźbą i/ lub z powodu zmowy przestępczych organizacji rządowych jak paszport itd... bez których trudno jest się przemieszczać i funkcjonować. Jest to wciąż bezprawne i używam tego nie z mego wyboru  ale dlatego że organizacje rządowe odbierają mi wolność wyboru.

 1.   Jestem rozpoznawany i używam imion w godności, które wybrali dla mnie moi rodzice, odzyskuję je na mocy boskiego uznania i używam ich według własnego uznania, jedynym połączeniem jest połączenie z pierwszym stwórcą. Forma życia najwyższego rzędu nie może być logiczna, prawna ani zgodna z prawem.

 

Oświadczam - stanowczo sprzeciwiam się i nie wyrażam zgody na:

 

•Zajmowanie wartości pieniężnych na rachunkach bankowych przez  okupacyjne  firmy rządowe korporacji REPUBLIC POLAND OFF pod nieważnymi tytułami i decyzjami pracowników bez legitymacji urzędników i bez wykazania uprawnień do zajmowanych stanowisk, czy na podstawie bezprawnych wyroków sądowych bez podpisu legalnych sędziów bez wymaganego prawem należytego zaprzysiężenia • groźbę użycia przymusu w tym bezpośredniego• przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się • bezprawną i nielegalną korespondencję zawierającą błędy formalne, nieprawdę oraz fałszywe stwierdzenia• nielegalne nieważne przesyłki pocztowe• bezprawne odrzucanie, odmowa przyjęcia lub ignorowanie papierów wartościowych lub oświadczeń, przedstawionych przez wystawcę – człowieka w roli swojej osoby • zaangażowanie w doprowadzaniu i/lub przymuszaniu do badań lekarskich i/lub psychiatrycznych i/lub psychologicznych • przymuszanie na służbie• dyskryminację, przymuszanie i rasizm • prześladowania polityczne – każdy przypadek• zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, nielegalnych przepisów prawnych – ustaw • wykonywanie medycznych badań i/lub psychologcznych i/lub psychiatrycznych – testów- ekspertyz  i esperymentów medycznych lub eksperymentów naukowych • wtargnięcie do pojazdu• wtargnięcie na zamieszkały teren/ grunt z dojściem• wtargnięcie na prywatne terytorium• wtargnięcie do mieszkania oraz przynależnych pomieszczeń•bezpośrednią przemoc fizyczną: indywidualne działania takie jak: dotykanie, ciąganie, szarpanie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie kajdanek itp• bezpodstawne – niezgodne z prawem naturalnym przetrzymywanie, pozbawianie wolności•bezprawne wnioski o ukaranie, represyjne prawa•okradanie: wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem, takie jak: zajęcia komornicze, deklaracje składek, wystawione kary i faktury itd. bez posiadania jednoznacznego statusu zaprzysiężonego urzędnika państwowego.

 

KC Art. 70 §1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu - niewymagane, a jeżeli  nie jest to wymagane – w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.

Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

 

     Ostrzegam, że:

 Kara finansowa dla pomocnika lub pracownika firmy popełniającej przestępstwo oraz szefa firmy popełniającej przestępstwo – każdy indywidualny przypadek – wynosi:

Za łamanie praw człowieka i naruszanie godności ludzkiej

 – między innymi wyżej wymienione – 10 000 000

Za wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień

 – 1 000 000 €

Za przymuszanie do kontraktu i podstępne wydobycie podpisu – 2 000 000 €

 

      Niniejsze oświadczenie nie podlega odwołaniu i ustanowione zostało na czas nieokreślony.

 

Krzysztof od Eugeniusza w godności Bogdan z rodu Kmiołek©

 

2 / 5

 

This is Private Property – Not Negotiable – Without Prejudice U.C.C.1-308: 3-402 UNDER RESERVE WITH COPY-CLAIM Not for Hire / Not for Rent without Consent and Oath of Fidelity. ByKrzysztof od Eugeniusza w godności Bogdan z rodu Kmiołek© CREDITOR

 

Naturalna Istota Ludzka     Krzysztof od Eugeniusza w godności Bogdan z rodu Kmiołek©

Poland / PL do korespondencji: krzysztofbogdan@protonmail.com                                                     dzień 29 wrzesień 2021


PEŁNOMOCNICTWO

 

       Jako Człowiek-żywy, rozumny, prawy, sprawiedliwy, odpowiedzialny i cywilizowany, wyłączny administrator danych osobowych, dobrym obdarowany imieniem Krzysztof przez rodziców Eugeniusza i  Stefanię w Godności , informuję, że:

 

 • Udzielam pełnomocnictwa w ramach równości każdemu/każdej Istocie Ludzkiej, - żywemu Człowiekowi, jednostce organizacyjnej kto/która to pełnomocnictwo podejmie i na nie się powoła w celu; wystąpienia w moim Godnym imieniu na moją rzecz i dobro:

Krzysztof od Eugeniusza w godności Bogdan z rodu Kmiołek© syna Eugeniusza i Stefani jako, wolnego i żywego-Człowieka.

 • Upoważniam do obrony praw Ludzkich przed atakiem, porwaniem przez jednostki organizacyjne (korporacje) Rządowe symulujące polskie organa administracji państwowej, którymi nie są, a które to jednostki dopuszczają się przestępstw aresztowania, osadzenia pod fikcyjnymi, fałszywymi, wymyślonymi dowodami i zarzutami, osadzenia w areszcie lub zakładzie karnym (czytaj obozie koncentracyjnym), bowiem osadzonego żywego-Człowieka pozbawia się możliwości obrony koniecznej przed sfabrykowanymi dowodami przestępstwa, kreowanymi przez tzw. POLICJĘ/ prokuraturę/ SĄD (jako firmy prywatne generujące przychód) w stosunku do persona ficta (osoba, osoba fizyczna), którą kategorycznie nie jestem, wykreowana i podana pod przymusem, przez prezydent/ burmistrz/ wójt itp...

 

       Pełnomocnictwo posiada pełną moc prawną w stosunku do czynności w dochodzeniu do prawdy, dobra i sprawiedliwości, w przypadku uwięzienia lub śmierci na terenie więzienia i poza nim, spowodowanej w trakcie przebywania pod przymusem i przez funkcjonariuszy lub na ich zlecenie. Ponadto informuję, że:

 

 • Wykorzystanie danych osobowych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne wymaga pisemnej zgody kreatorów i właściciela.
 • Kara za wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień wynosi

 1 000 000 € za jednorazowe kopiowanie i przetwarzanie.

 • Kara za podstępne wydobycie podpisu 2 000 000 €.
 • Kara za dzień pozbawienia mnie wolności wynosi 8 000 000 €.
 • Kara za ignorowanie woli władzy zwierzchniej oraz łamanie praw człowieka wynosi

10 000 000 €.

 

      Jestem w wieku większości i przy zdrowych zmysłach, tekst powyższy w pełni akceptuję, oraz poświadczam, że jest zgodny z prawdą i moją wolną ...  co sygnuję własnoręcznym podpisem.

 

Stojąc w prawdzie i sprawiedliwości:

 

Krzysztof od Eugeniusza w godności Bogdan z rodu Kmiołek©

 

 

my jest to wieczna esencja, teraz wcielona w każde ja, żyjący człowiek, syn człowieka w pełni świadomy połączenia z pierwszym stwórcą, świadoma w ciele i kościach, krwi, duszy i duchu.

Jesteśmy rozpoznawani i używamy imion, które wybrali dla nas nasi rodzice, odzyskujemy je na mocy boskiego uznania i używamy ich według własnego uznania, jedynym połączeniem jest połączenie z pierwszym  stwórcą.

3/ 5

my jest stanowi na ziemi jedyny naród, rodowy, pewny, dusza, przed państwowy, przed jurysdykcyjny, obdarzony poprzez swoich członków duszą, ciałem, rozumem, mądrością, wiedzą, świadomością i w tych cechach posiada wszystkie władze i prawa uznane dla żyjącego człowieka, w przeciwieństwie do osoby, osoby fizycznej, osoby prawnej, obywatela i każdej innej, i wszystkich identyfikacji oszukańczo narzuconych.

My jest, jest jedynym, niepowtarzalnym, prawnym właścicielem, administratorem, powiernikiem, beneficjentem i opiekunem zarejestrowanym w naszej własnej istocie, każdego i wszystkich stworzeń/stworzeń z niej/niego pochodzących, oraz każdej i wszystkich własności, UCC reference doc n°# 2012127810,# 2012127854,# 2012127907,# 2012127914, weksel handlowy UCC DOC n°# 2012114586 oraz weksel własny UCC DOC N°# 2012114776, potwierdzone i włączone do niniejszego aktu jako odniesienie, a tym samym w pełni ujawnione w pierwotnym zgłoszeniu oświadczenia o faktach, poprzez publiczną rejestrację UCC odnotowaną w publicznym rejestrze Washington d. c. umyślnie zweryfikowane, uilo, nunc pro tunc, praeterea preterea, niepodważalne,

jako kwestia prawa, jako kwestia faktu, jako kwestia porządku publicznego.

W przeciągu ostatnich dziewięciu lat działania z uprzedzeniami i tworzenie uprzedzeń wstosunku do każdego żyjącego mężczyzny i kobiety na tej ziemi były kontynuowane, dlatego my jest nakazuje bezwarunkową akceptację jam jest nowe zarządzanie, wzrost wibracji, aby osiągnąć jedność z my jest, wyłączenie odwróconej podwójnej matrycy i powrót do pierwotnego stworzenia.

 

My jest objawia żyjącego człowieka, który obejmuje i ucieleśnia sumienie my jest, przez ja jestem, my jesteśmy, wcielone w nieskończone pojedyncze formy, zebrane w jedną wieczną istotę, jest jednym, jedynym, prawdziwym, prawowitym założycielem, przedstawicielem, beneficjentem i opiekunem tego co uniwersalne, duchowe, kwantowe i elektromagnetyczne.

My jest, jedna wieczna esencja, ja jestem wcielona w nieskończonych pojedynczych postrzeganiach również przejawiających się jako my jest, teraz działa na wszystkich pisanych lub niepisanych prawach, oczywistych lub niejasnych, zadeklarowanych lub nie zadeklarowanych; w książkach, tekstach, kodach i językach; słowo w całości, w jego wibracji, dźwięku, intensywności, niuansach i na każdej przeszłej, teraźniejszej i przyszłej komunikacji jako jego tworzenie i wyrażanie; my jest wysuwa roszczenia i ogłasza je w służbie nowego zarządzania my jest.    My jest przestaje uznawać i akceptować wszelkie jurysdykcje, pośredników, ingerencje, manipulacje i uprzedzenia, zgodnie z deklaracją tego nowego zarządzania, gdzie bezpośredni dostęp do wartości my jest, przejawiającej się wewnątrz my jest, jest już zdeponowany i dostępny dla żyjącego człowieka i dla zbiorowości w pełnej przejrzystości, lojalności, świadomości i nieograniczonej  odpowiedzialności.

W nowym ładzie wszystko jest z góry zatwierdzone, wstępnie autoryzowane i opłacone, włączając w to system polityczny i ekonomiczny na całym świecie i każdą jego emisję, od chwili obecnej do służby my jest, która reformuje swoją strukturę do  wibracji noi è , nunc pro tunc praeterea preterea.

Jeden naród jest zjednoczony i zintegrowany; każda forma dezintegracji, nieporozumienia, oddalania się, rozproszenia, konkurencji, rywalizacji i rozbijania my jest, jest ogłoszona jako zniesiona, rozwiązana, unieważniona i nie ma już żadnej mocy na poziomie fizycznym, mentalnym, intelektualnym, energetycznym, wibracyjnym, uniwersalnym, duchowym, kwantowym i elektromagnetycznym, że na tym poziomie manifestacji, inne dysonansowe częstotliwości, zostaną uciszone w czasie i na sposoby uprzednio zatwierdzone, zaaprobowane i opłacone z góry przez ja jestem.  

 

 
 

 

 

My jest, wszelka i jedyna świadomość, ucieleśniona manifestacja ja jestem, który jest, nie spowodowana przyczyna wszelkich istniejących manifestacji, oczywistych i nie oczywistych, rzeczywistych i nie urzeczywistnionych, żywych i wyimaginowanych, prawdopodobnych i nieprawdopodobnych, włączając w to hierarchie, porządki, stosunki, wierzenia i religie. 

 

4/5

że my jest kończymy i rozwiązujemy wszelkie systemy ograniczeń tej matrycy i usuwamy wszelkie przeszkody dla ekspansji świadomości my jest, jedynej i zjednoczonej w sobie i na sobie. Chronologiczny system przestrzeni jest teraz przywrócony do swojej pierwotnej natury wiecznego tu i teraz, wszędzie i zawsze. 

Wszelka wiedza, włączając w to, ale nie ograniczając się do technologii, medycyny, filozofii, historii, geografii, matematyki i ukrytych energetycznych i ezoterycznych nauk, są uznanymi właściwościami my jest, rozszerzonymi na każdy pojedynczy przejaw my jest, podporządkowanymi i funkcjonalnymi dla pokojowej ewolucji przejawu znanego jako żywy mężczyzna/kobieta, oryginalnego i naturalnego, w ciele, kości, krwi i duchu, wiecznej esencji we wcielonym doświadczeniu.

 

 

Ja jestem nakazuje i deklaruje uczestnictwo w my jest w każdej i wszystkich decyzjach, na wszystkich egzystencjalnych poziomach stworzenia na poziomie fizycznym, mentalnym, intelektualnym, energetycznym, wibracyjnym, uniwersalnym, duchowym, kwantowym i elektromagnetycznym nunc pro tunc praeterea preterea.

My jest  Krzysztof od Eugeniusza w godności Bogdan z rodu Kmiołek©  naturalnie żyjącym człowiekiem, członkiem jednego narodu i właścicielem wszystkich praw i władz uznanych dla niego na tej planecie, przed-państwowym i przed-prawnym, obdarzonym duszą, ciałem, rozumem, mądrością, świadomością, sumieniem.

P.S.:NIE-oczekujemy stosowania przez kogokolwiek lub gdziekolwiek: okrężnej logiki, regresu, podstępu, przymusu, psychomanipulacji, podżegania do łamania praw lub prawa. Namowy, uzurpacji, autorytaryzmu, segregacji, terroryzmu papierowego, Zero tolerancji, abuzywnych praktyk, indolencji, wymuszania i korzystania z niezamówionych ofert reklamowych i usług, lub gier i ról, odnoszenia się do wezwań, czynności pod domniemaniem zgody, Nie=jesteśmy na-wynajem lub na-podnajem dla każdej strony, osoby z którymi NIE-mamy zasadnej lub ważnej wedle prawa do Wolności Wyboru i Subrogacji oraz poddania słownika do pojęć i wykładni: oraz Przysięgi równości, ważnych kontraktów i gwarancji, oraz daty urodzenia, ważnego potwierdzenia ich/-jego/-jej wiarygodności, pełnoletności i że są żywym Człowiekiem.:.

[Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić treści powiernicze pod prawem autorskim lub jako informacje prawnie chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i tylko do użytku Człowieka pośród Ludu jako zasadnych i ustanowionych wedle Dobrej wiary i wiarygodnie czyniących wedle poufności i pod Przysięgą równości pomiędzy inter vivos żywymi, do których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Człowiek w wieku większości lub działa jako notarialnie uwiarygodniony/-a powierniczy lub zaufany/-a: "Pan/Pani" zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości lub korespondencji, Dobitnie-proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować lub modyfikować (Re-Branding, mispelling lub Cytacja w odniesieniu do prawa autorskiego i Cesji do Patentów i NAZW) : bez notarialnie poświadczanego umocowania i wniesienie należnych i stosownych: tantiem i honorariów: ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku: Dobitnie-uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy i alodialnego Właściciela-Autora i Biura EG:Kredytora-SPC: o zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej w przeciągu SIEDEMDZIESIĄT DWIE (72) GODZINY.].:.(ca es).:.  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   

 

Bez uprzedzeń

w pokoju,

harmonii, miłości i honorze

 

Krzysztof od Eugeniusza w godności Bogdan z rodu Kmiołek©

 

 

 

 

 Issued pursuant to and Governed by WE IS, I AM, eternal essence UCC DOC # 2013032035 restated

      and incorporated by reference as if set forth in full - PRE-APPROVED, PRE-AUTHORIZED

 and PRE-PAID

 

 

     now embodied in flesh bones and blood.

 

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla człowieka odpowiedzialnego i wypłacalnego, w roli osoby na stanowisku lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.

5/5

Poprzedni wpis: Odpowiedź do oferty handlowej