close

Odpowiedź do oferty handlowej


 

~ Człowiek żywy ~ Władza zwierzchnia ~ Tworóg 30 marca 2021r

Krzysztof z rodu Kmiołek ©

adres do korespondencji Inpost Tarnogórska 3 42-690 Tworóg

 

Samodzielny Referent Wojciech Janus

Nielegalnnie Funkcjonujący Urząd Skarbowy (NFUS) w Forma

firma rządowa URZĄD SKARBOWY (US) W TARNOWSKICH GÓRACH

Opolska 23 42-600 Tarnowskie Góry

NIP 6451105862, numer REGON 270507497 i KRS. Rejestr firm handlowych

Do Waszego kapitału ludzkiego zakwaterowanego na drabinie administracyjnej

w ramach konfraterni i Waszej korporacji/firmy/franczyzobiorcy-itd.(...): POLAND-REPUBLIC-OF/III-RZECZYPOSPOLITA-POLSKA funkcjonująca w ramach III RP,

korporacja/firma zarejestrowana w USA jako: POLAND REPUBLIK OF

SEC(jako: gov.pl)/EDGAR/USA NR.: CIK #0000079312

 

dot. Pisma z dnia 12-03-2021r

2430-SKA-2.40,33.1315.2021

z dnia 02-03-2021r

 

 

Działając w żywotnym interesie Narodu Polskiego, Ojczyzny Polski, w imieniu suwerena i swoim ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej na podstawie prawa naturalnego, art. 4.1 i art. 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez naród ( http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf )

a także ze względu na wieloletnie, nielegalne funkcjonowanie wszystkich organów w państwie wynikające przede wszystkim z cyklicznie przeprowadzanych zamachów stanu dla kamuflażu zwanych wyborami powszechnymi - brak niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych wszystkich, rzekomych przedstawicieli narodu w organach władzy / administracji publicznej...Więcej informacji na temat nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów w państwie znajduje się na: http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm

 

 1. Pod rygorem nieważności przedmiotowych działań, oraz odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego - pozbawianie Polaków niepodległości (niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych) przed suwerenem - art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczpospolitej Polskiej (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) lub przed legalnie funkcjonującymi (w przyszłości) sądami powszechnymi (art. 127 § 1 k.k.)

  - wzywam zarządców firma rządowa URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH również Samodzielnego referenta Wojciecha Janusa do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym od doręczenia poprzez:

a. Udokumentowanie powołania sygnatariusza przedmiotowych działań do pełnienia funkcji Naczelnika

URZĄDU SKARBOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH również Samodzielnego referenta Wojciecha Janusa.

b. Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji) niepodważalnie udokumentowanego mandatu społecznego osoby, która pełniąc obowiązki prezydenta RP, oraz ministra finansów powołała sygnatariusza przedmiotowych działań i do pełnienia funkcji.

c. Wskazanie (w związku z treścią art. 7 Konstytucji RP) podstawy prawnej legalności/prawomocności, zgodności z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, ostatecznego i powszechnie obowiązującego charakteru przedmiotowych działań.

d. Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji RP) niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych osób, które pełniąc funkcje w organach ustawodawczych ustanowiły/wydały podstawę prawną, którą US wskaże w odpowiedzi na pkt 1. c. powyżej (oraz wszystkie inne przepisy prawa przywoływane w przedmiotowym piśmie których to kopie z oryginałów poświadczone za zgodność zostaną mi dostarczone).

 1. Pod rygorem nieważności wszystkich mianowań, postępowań zarządzeń, działań

  - wzywam zarządców firma rządowa URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH do wykazania:

  a. Legalności uprawnień wszystkich jego przedstawicieli.

  b. Legalności prawa na podstawie i w granicach, którego funkcjonuje.

 2. Według art. 87.1 Konstytucji RP: „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.” Obowiązujący charakter tego zapisu jest jednak uwarunkowany legalnością organów państwa ustanawiających w/w „źródła powszechnie obowiązującego prawa w RP”.

 3. Warunkiem koniecznym do stwierdzenia legalności tych (przedstawicielskich) organów jest udokumentowana w sposób niepodważalny zgodność oficjalnych wyników wyborów powszechnych z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców i zapisami art. 4.2 Konstytucji RP („Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”).

 4. Ponieważ nikt ( w tym żaden organ państwa włącznie z PKW i sądami orzekającymi o ważności wyborów) nie udowodnił - nie przedstawił dowodów - zwierzchnikowi władzy w RP tej zgodności – wszystkie organa w państwie były i są reprezentowane przez osoby nieuprawnione. Ustanawiane przez nie prawo jest nieobowiązujące, bo nielegalne. Podobnie jak wydawanie orzeczeń sądowych, zarządzanie środkami publicznymi i wszelkie inne ich działania.

  W związku z faktem, że pomimo wielokrotnych wezwań/żądań suwerena do różnych przedstawicieli Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej do chwili obecnej nie wykazali legalności swoich uprawnień i prawa na podstawie, którego działają wszystkie ich działania wydane przez niego postanowienia, zarządzenia, nakazy,..., pozbawione są obowiązującej mocy prawnej. Ponieważ to samo dotyczy wszystkich sądów (i wszystkich organów) w Polsce to zgodnie z art. 48 § 1 (1) i art. 49 Ustawy z dn. 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 powinny one być wyłączone z rozpatrywania tego typu spraw, a ich rozwiązywanie powinno pozostawać w gestii suwerena – narodu sprawującego władzę w sposób bezpośredni jako - Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

UWAGA!

Suweren – Naród Polski sprawujący w sposób bezpośredni władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, aby w celu niepodważalnego wykazania mandatów społecznych osób, o których mowa w punktach 1.b i d powyżej przedstawić mu dokumenty źródłowe na podstawie, których Sędziowie Państwowej Komisji Wyborczej ustalili wyniki właściwych wyborów

a Sędziowie Sądu Najwyższego - stwierdzili ich ważność. Należy również wykazać autentyczność, wiarygodność, wartość dowodową tych dokumentów – ich zgodność z wolą uprawnionych wyborców okazaną w trakcie wyborów.

 

Z uwagi na fakt iż :

 

W Rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (www.sec.gov) widnieje firma handlowa korporacja o nazwie: "POLAND REPUBLIC OF", którego logo jest tożsame z godłem Polski zarejestrowane przez Ministerstwo Finansów.

firma prywatna URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH

Opolska 23 42-600 Tarnowskie Góry NIP 6451105862, numer REGON 270507497

i KRS. Rejestr firm handlowych D-U-N-S : 423379185

Proszę o przedstawienia dowodów, że ja jako Krzysztof z rodu Kmiołek © człowiek żywy i wolny kiedykolwiek weszłem w kontrakt z tą firmą prywatną prawa handlowego zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych lub jestem pracownikiem czy może na służbie.

 

Żadne z niezbywalnych Praw i Wolności nie jest darem od żadnego rządu, oraz nie może być zamienione na usługę lub benefit korporacyjny –Uprawnienia; Regulacje i zarządzenia nie są prawem. A żywi ludzie nie są urodzeni pod roszczeniem.

 

- Nigdy nie przeprowadzono w Polsce referendum, w którym

Naród Polski - Zwierzchnik Władzy, sprawujący władzę zwierzchnią we wszystkich sprawach ( art. 4.1 i 4.2 konstytucji RP ) wyraził zgodę na rejestrację polskich organów państwa jako prywatne firmy w Stanach Zjednoczonych, które zarejestrowane w obcych rejestrach jako firmy prywatne - handlowe symulują i uchodzą w Polsce za organa państwowe – którymi nie są, i nie służą Narodowi !

organizacyjne (korporacje) III RP symulujące polskie organa administracji państwowej, którymi nie są, a które to jednostki dopuszczają się przestępstwa, okradania, aresztowania, osadzenia pod pretekstem, fikcyjnymi, fałszywymi, wymyślonymi dowodami i zarzutami, osadzenia w areszcie lub zakładzie karnym (czytaj obozie koncentracyjnym), bowiem osadzonego żywego-Człowieka pozbawia się możliwości obrony koniecznej przed sfabrykowanymi dowodami przestępstwa, kreowanymi przez tzw. POLICJĘ/ prokuraturę/ SĄD (jako firmy prywatne generujące przychód) w stosunku do persona ficta (osoba, osoba fizyczna), którą kategorycznie nie jestem, wykreowana i podana pod przymusem, przez prezydent/ burmistrz/ wójt itp... ab initio, czyli nieważny od samego początku

Powyższe stanowi niezbity dowód że wyżej wymienione firmy handlowe wyzbyły się i nie posiadają statusu polskich organów państwowych lecz prywatnych firmy/korporacji prawa handlowego ( busines company) obcego - mocarstwa okupacyjnego – sumulujacego polski organ państwowy, którymi nie są.

 

1. Na mocy dokumentu papieża Franciszka ( motu proprio ) uchylono immunitety wszystkim sędziom, prokuratorom, prawnikom, urzędnikom państwowym i od

1 września 2013r. wymienionych nie chroni żaden immunitet, zaś jako przestępcy podlegają sciganiu z całą surowością prawa międzynarodowego, zatem decyzja należy do każdego z wymienionych, czy nadal okradać nas i nękać, czy stać się ludzmi, istotami moralnymi na równi z nami – suwerenem. Nadto na mocy dokumentu "motu proprio" opowiadają całym swoim majątkiem do trzeciego pokolenia na przód, za działalność na szkodę człowieka.

 

2. Na mocy uwolnienia dokonanego OPTT bezwarunkowo, nieodwołalnie, bezwarunkowo, bezapelacyjnie, obligatoryjnie uwolniono 25 grudnia 2012 roku z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony cała ludzkość z jażma niewoli bełkotu zdewastowanego prawa (morskiego) stanowionego i powszechnie stosowanego na nieświadomych mieszkańcach naszej ziemi ku ich szkodzie.

3. Dostarczanie uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28 stycznia 2002 roku art. 9, za nielegalne wszystkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego Rządu w Polsce, który jest spółką wygasłą z dniem 25.12.2012r. , jest najsurowiej zabronione i karane !

INFORMUJĘ :

Na podstawie zatwierdzonej Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw człowieka przewidziane jest następujące odszkodowanie:

 

!Taryfa jest zawsze związana z każdym „pojedynczym przypadkiem” złamania prawa, obok podana w pierwszej pozycji kwota/ryczałt odszkodowania od pomocnika a w drugiej kwota-ryczałt od szefa firmy dopuszczającej się przestępstwa, ustalana w zależności, od indywidualnego przypadku

 

2. Groźba użycia środków przymusu w zależności od indywidualnego przypadku 3 000 ryczałt , € 10 000 ryczałt

3. Brak osobistego prawnie uwierzytelnionego podpisu każdy przypadek, 1000 ryczałt,

2 000 ryczałt

4. Zlekceważenie przez osobę publiczną obowiązku okazania dowodu tożsamości 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

5. Zlekceważenie urzędowego obowiązku udostępnienia informacji publicznej 1000 ryczałt,

2 000 ryczałt

6. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp.

500 ryczałt,+ 10-krotnie , 1000 € ryczałt, + 10-krotnie.

7. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe –€ 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

8. Upowszechnienie dokumentów do publicznej wiadomości, które zostały oznaczone jako prywatne”, „ściśle poufne” lub nie do publicznej wiadomości.”, 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

9. Przekazanie lub zignorowanie pisemnej woli, oświadczenia woli pacjenta50 000 ryczałt, € 500 000 ryczałt

10. Przymuszanie na służbie .€ 5 000 ryczałt, € 10 000 ryczałt

11. Bezprawne odrzucenie (także odmowa przyjęcia ) papierów wartościowych lub oświadczeń pod przysięgą, które zostały przedstawione przez wystawcę .100 000 ryczałt, € 1 500 000 ryczałt

12. Wstrzymanie, odrzucenie papierów wartościowych celem uniemożliwienia wyrównania stanu konta, 100 000 ryczałt, € 1 500 000 ryczałt

13. Ściągnięcie pieniędzy bez sprawdzonego, oryginalnego tytułu długu Szczególny przypadek,50 000 ryczałt, € 200 000 ryczałt

14. Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i / lub psychiatrycznych.

100 000 ryczałt, 2 000 0000 €.

15. Złamanie umowy przez władze publiczne i / lub osoby publiczne100 000 ryczałt,

2 000 0000 € minimum

16. Fałszerstwo stanu osobowego każdy przypadek, € 100 000 ryczałt, 500 0000 € płaskim

17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm każdy przypadek, € 100 000 ryczałt, 500 0000 €

18. Prześladowania polityczne każdy przypadek, € 100 000 ryczałt, 500 0000 €

19. Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią (również przez analogię z artykułem 139 Niemieckiej Ustawy Zasadniczej). € 100 000 ryczałt , € 400 000

20. Publiczne wykorzystywanie w pracy zawodowej nazistowskich źródłeł , nazw, i wzorców podporządkowania przywódców nazistowskich, nazistowskiej historii przeciwko innej osobie.

75 000 ryczałt, € 500 000 ryczałt

21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych, 250 000 ryczałt, 1 000 000 € ryczałt,

22. Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu –€ 250 000 ryczałt, € 3 000 000 ryczałt

23. Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych prawidłowo państwowymi ustawami , bez suwerennej legitymacji jej wykonawców. € 250 000 ryczałt. 1 000 000 € ryczałt.

24. Wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu urzędnika państwowego” , 100 000 ryczałt, 1 000 000 € ryczałt

25. Wykonanie działań medycznych i / lub psychicznych (np ekspertyz) wbrew woli osoby osoby, € 150 000 minimum. 10 mln €, co najmniej.

26. Zabranie, konfiskata dokumentów tożsamości wbrew woli osoby (np paszporty, prawa jazdy, itd.), € 50 000 minimalna. € 200 000 min.

27. Odrzucenie prawomocnego przedstawiciela. € 100 000 ryczałt,€ 500 000 ryczałt

28. Odrzucenie jako prawomocnego przedstawiciela osoby trzeciej. € 100 000 ryczałt,

500 000

29. Wtargnięcie do pojazdu bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika.

50 000 ryczałt , € 100 000 ryczałt

30. Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50 000 ryczałt, € 100 000 ryczałt

31. Wtargnięcie do używanego samolotu bez jej wyraźnej i dobrowolnej zgody jego uzytkownika. € 50 000 ryczałt. € 100 000 ryczałt.,

32. Wtargnięcie na statek, łódź lub inny pojazd wodny bez wyrażnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika..€ 50 000 ryczałt, 500 000 ryczałt

33. Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem.100 000 ryczałt, przypadku, € 500 000 ryczałt,

34. Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.100 000 ryczałt, 500 000 € ryczałt.

35. Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.€100 000 ryczałt, €1 000 000 ryczałt

36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie kajdanek itp, następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań), 75 000 € każdy, 500 000 € każdy

37. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5 000 000 ryczałt

38. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności. 5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę

39. Przeniesienie powiernictwa na inną osobę o takim samym nazwisku lub podjęcie próby tego, bez wyraźnego nazywania tego procesu jako takiego,250 000 ryczałt,

5 000 000 ryczałt

40. Bezpodstawne i wbrew woli osoby, przejęcie opieki, ubezwłasnowolnienie. (Każda osoba prawna w niewolniczym systemie władzy Trój -Korony, itd.

 

 

 

 

Informuję także i oświadczam, stwierdzam, że:

 

 1. Jestem żywą naturalną istotą ludzką – żadną osobą, żadnym Panem, żadnym obywatelem i dlatego nie jestem pod żadną jurysdykcją jakiegokolwiek państwa, jakiegokolwiek rządu i ich tak zwanych organów państwowych, które są zarejestrowane jako prywatne firmy handlowe i nie mają absolutnie żadnych praw do żywej z krwi i kości istoty ludzkiej.

 2. Nigdy nie zrzekłem się moich niezbywalnych naturalnych praw, które są chronione między innymi przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która została ratyfikowana przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku, rezolucja 217A, obecne i ówczesne okupacyjne władze obszaru powierniczego, w którym się właśnie znajdujemy również tę deklarację ratyfikowały. Artykuł 30-ty tej deklaracji mówi, że prawo jakiegokolwiek państwa nie może działać przeciwko prawom i wolnościom zawartym w tej deklaracji.

 3. Zgodnie z Jednolitym Kodeksem Handlowym 1-308 zastrzegam wszystkie moje prawa i nie wyrażam zgody na żadną ofertę i na żadne zaproszenie do zawarcia umowy bez uszczerbku i bez ujmy. Podkreślam jeszcze raz, nie jestem osobą – jestem żywą naturalną istotą ludzką i obowiązuje mnie tylko i wyłącznie prawo naturalne ius naturale.

 4. Jako żywa naturalna istota ludzka jestem jedynym beneficjentem rzeczywistym legalnej fikcji (persona ficta) zwanej osobą, głównym administratorem jej danych osobowych oraz płatnym przedstawicielem – 1 000 000 € za godzinę.

 5. W wyniku niespełnienia warunków zawarcia kontraktu oraz braku obopólnej korzyści mój pierwszy kontrakt – akt urodzenia, na podstawie którego zostały stworzone wszystkie pozostałe kontrakty jest – ab initio, czyli nieważny od samego początku. Zatem cofam wszelkie przeniesione przeze mnie prawa:

autoryzacje, pełnomocnictwa, w tym anuluję wszelkie wcześniej przekazane uprawnienia, wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawnienia Osoby, niezależnie od tego, czy znają tę Deklarcję, czy nie.

 1. Każde jednorazowe wykorzystanie moich danych osobowych, w tym kopiowanie i przetwarzanie przez firmy, instytucje i osoby fizyczne wymaga pisemnej zgody kreatorów i właściciela – patrz punkt 4.

 

Ponadto w przypadku nie odstąpienia od barbarzyńskiego i zbrodniczego ograbiania mnie wolnego człowieka z woli szefa firma handlowa URZĄD SKARBOWY (US) W TARNOWSKICH GÓRACH która jest częścią prywatnej firmy korporacji o nazwie: "POLAND REPUBLIC OF", którego logo jest tożsame z godłem Polski zarejestrowane przez Ministerstwo Finansów. rozważę skierowanie aktu oskarżenia do m. in. Międzynarodowego Terybunału Sprawiedliwości (MTS) przeciwko szefom i podpisanym pracownikom i niewymienionym, lecz ustalonym pomocnikom za dokonywane od wielu lat zbrodnie na Narodzie Polskim, którego Członkiem się poczuwam.

 

Ostrzegam przed zbytnią pewnością siebie, arogancja w stosunku do Członków Narodu Polskiego, bowiem za popełnione zbrodnie ostatecznym werdyktem Międzynarodowego Trybunału do Spaw Zbrodni Kościoła i Państwa jest skazanie m. in. Josepha Ratzingera znanego jako papież Benedykt XVI, Elizabeth Windsor zwaną jako Królowa Elżbieta II i premira Kanady Stephena Herpera na 25 lat pozbawienia wolności i przepadek mienia, w przypadku papieża konfiskata dotyczyła dóbr watykanu.

Joseph Ratzinger abdykował i poprosił prezydenta Włoch o immunitet przed wyrokiem, Elizabeth Winsor nie opuszcza Angli w obawie przed aresztowaniem – Jak podają źródła prawomocnie skazani na podstawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z siedzibą w Brukseli ICLCJ Case nr 022513-001.

 

Przypominam, że w słynnych procesach Norymberskich odpowiedzialność karną ponieśli nie tylko zbrodniaże wydający rozkazy ale i również ich bierni wykonawcy, obronne powoływanie się na obowiązujące w tym okresie prawo stanowione nie zwolniło -przestępców- ich z odpowiedzialności karnej.

Nielogiczne prawo przestaje być prawem, a zaczyna być przestępstwem, naruszającym prawo do wolności i do posiadania.

Biorąc pod uwagę fakt że to nie ja wchodzę w kontrakt z prywatną firmą (NFUS) symulująca "organ państwowy", nielegalnie usiłuje wymusić wciągnięcie w nichciany kontrakt z całą pewnością zostanie obciążona za przestępstwa, których się dopuściła i dopuści.

 

Nadmieniam że: w przypadku kolejnego dopuszczania się wysyłania nielegalnych decyzji, niechcianych zaproszeń do kontraktów, gróźb, prób naruszania moich zagwarantowanych i nienaruszalnych praw, złamania dóbr osobistych, lub nachodzenie mnie czy członków rodziny, odpowiednia adnotacja podana zostanie również innym państwom członkowskim i Unii Europejskiej.

Wszelkie immunitety przewidziane prawem nie dotyczą osób funkcjonujących w sposób nieuprawniony.

 

A. Nie istnieje obowiązek prawny respektowania nielegalnego prawa sprzecznego z interesem narodowym Polaków oraz wszelkiego rodzaju decyzji nielegalnych organów.

 

B. Wyroki zakonspirowanych Trybunałów Ludowych/Trybunałów Narodu Polskiego –organów Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie są ograniczone przepisami prawa ustanowionego przez nielegalnie funkcjonujące organa państwa.

C. W sytuacji, gdy wszystkie organa w państwie funkcjonują nielegalnie osoby pełniące funkcje w sposób nieuprawniony, ich mocodawcy/ sponsorzy oraz kolaboranci podlegają odpowiedzialności karnej przed Zwierzchnikiem Władzy w RP (art. 8 DZW oraz art. 4.1 i 4.2 Konstytucji) lub w przypadku przeprowadzenia reformy państwa przez osoby do tego uprawnione (!) –przed legalnie funkcjonującymi sądami.

D. Kontynuowanie nielegalnego funkcjonowania organów w państwie reprezentowanych przez osoby nieuprawnione, zorganizowanej grupy przestępczej –oszustów, hipokrytów, złodziei, ... nieposiadających mandatów społecznych, przejmujących władzę w wyniku cyklicznie powtarzanych zamachów stanu –fałszerstw zwanych dla kamuflażu wyborami powszechnymi oraz podejmowanie i egzekwowanie nieważnych decyzji, sprzecznych z polską racją stanu i polskim interesem narodowym zmusza suwerena do podjęcia obrony koniecznej -wymierzania kar i wykonywania wyroków przez Zwierzchnika Władzy w RP

 

E. !-Każde kolejne działania, decyzje, pisma, wezwania, postanowienia, zarządzenia, ..., (NFUS) niepoprzedzone niepodważalnymi dowodami legalności uprawnień jego przedstawicieli oraz wszystkich organów w państwie stanowić będą dowody(do dyspozycji Trybunałów Narodu Polskiego -art. 8 DZW, międzynarodowych organów wymiaru sprawiedliwości, światowej opinii publicznej) na świadomy współudział jego przedstawicieli (z innymi osobami nieuprawnionymi –innymi nielegalnie funkcjonującymi organami w państwie)w działaniach na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ze względu na powyżej opisane fakty oraz:

  • Permanentne, nielegalne, oparte na fałszerstwach przejmowanie funkcji w przedstawicielskich organach państwa, samorządów terytoriannych, i przedsiębiorstwach strategicznych przez osoby nieuprawnione – oszustów i uzurpatorów, dewiantów, złodziei rozporządzających majątkiem – wrogów Polski niebędących w stanie wykazać mandatów społecznych

  • Permanentne, nielegalne sprawowanie funkcji we wszystkich innych urzędach i organach w państwie w sejmie i senacie przez ich marionetki – dyspozycyjnych na telefon "niezawisłych" sędziów, prokuratorów, policjantów, . . .- kolaborantów

  • Permanentne ich działanie na szkodę Polaków i Rzeczypospolitej Polskiej

  • Nielegalny charakter stanowionego prawa przez oszustów i egzekwowanego przez oszustów niezgodnego z wolą zwierzchnika władzy i polską racją stanu unieważnionego przez suwerena.

  • Permanentne ignorowanie woli suwerena przez wrogów Polski i ich kolaborantów np: w sprawie konieczności nowelizacji prawa wyborczego, ich dymisji, nakazu ich aresztowania, oddawania zasobów naturalnych w obce ręce.

  • Katastrofalny i nieustannie pogarszający stan państwa oraz warunków życia Polaków skutkujacym wzrostem zadłużenia do niewyobrażalnych rozmiarów, skokowym wzrostem inflacji, samobójstw oraz emigracji

  • Depopulację polaków w szczególności ludzi starszych poprzez fizyczne uniemożliwienie korzystania z opieki zdrowotnej i zabiegów planowych zapaść służby zdrowia i wymuszanie szczepień doświadczeń medycznych bez odpowiedzialności i przygotowywania do ostatecznego Rozbioru Polski

 

 

Zastrzegam wyłączne prawo do owoców swojej pracy, wolność, czyli prawo do samostanowienia i samo posiadania.

 

Naturalna Istota Ludzka

Krzysztof z rodu Kmiołek

 

 

 

W załączeniu:

 • EDGAR 422245449

 • Wyciąg rejestru Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (www.sec.gov) "POLAND REPUBLIC OF", którego logo jest tożsame z godłem Polski zarejestrowane przez Ministerstwo Finansów.

 • Dowód na okupację Polski - Mateusz Morawiecki i stanowienie nielegalnego i nielogicznego prawa sprzecznego z Konstytują RP i racją stanu.

Materiał z konferencji Premiera M. Morawiecki

https://www.facebook.com/ndg24com/videos/morawiecki-o-konstytucji/481424326159992/

Diagram największego szalberstwa i oszustwa w historii "Cywilizowanego" świata

Prawo kanoniczne Osoba Kanon 1499 Kanon 1503

Deklaracja i pełnomocnictwo

 

 

W/W pismo dostępne publicznie:

http://wwww.zawodowy-polak.pl

 

 

Deklaracja Praw Człowieka:

http://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;

Tadeusz Cichocki tcichocki@tcichocki.pl Tel./fax: (22) 756-16-41

 

Poprzedni wpis: Decyzja - unieważnienie

Kolejne wpisy: