close

Proklamacja Woli Narodu Polskiego


 

Powrót do praw nadanych przez Stwórce czyli zasad praw naturalnych

 

 

 

Dwie podstawowe i fundamentalne definicje prawa.

 

1. Stwórca dał nam swojemu stworzeniu prawo, a właściwie obowiązek dbania każdego z nas o swoje życie i zdrowie, rozwój i dobrobyt. ( jest to uniwersalna wiara ale nie religia, a tym bardziej obca )

2. Consensus facit legem - umowa - zgoda jest podstawą prawa każdego typu. Jest to od zarania dziejów używana maksyma prawna, której nikt i nigdy nie obalił, ani nie podważył.

 

Każde narzucenie, wymuszenie, koercja, podstęp, są bezprawiem. Dotyczy to głownie ustaw, uchwał, rozporządzeń, kodeksów, przepisów i obowiązków.

 

Prawa są zatem nadane przez Stwórcę, są związane z utrzymaniem życia i są niezmienne. Nikt a szczególnie ktoś dla kogoś nie może ustanawiać praw. Królowa Elżbieta II podczas jej koronacji wskazała na biblie że to jest prawo. Ten symboliczny gest jest przypomnieniem że prawa są ustanowione a zarządca, czy głowa narodu ma obowiązek, aby je chronić, a nie zmieniać bądź tworzyć nowe. Na podobieństwo prawa grawitacji, człowiek nie może zmieniać lub odwoływać praw.

 

Wszelkie zasady ludzkie muszą być zgodne z prawem naturalnym aby można je było uznać jako prawo.

 

 

My Polacy Ustanawiamy i odrzucamy

 

Ustanawiamy że:

 

Nieprawdą jest ze Konstytucja jest najwyższym prawem. Konstytucja wcale nie jest prawem, gdyż nie jest umową i zgodą dobrowolną dwu stron. Lecz niewątpliwie Konstytucja jest napisana przez ludzi związanych z władzą i rządem i skierowana do narodu. Jest wiec to oferta do Narodu. Wszystko co jest zgodne z prawami naturalnymi i najlepszym interesem Polaków i Polski jest akceptowalne. Naród Polski akceptując poniższe artykuły stwierdza że, są one podstawą prawną, potwierdzeniem niepodważalnego faktu iż Naród Polski jest źródłem praw i władzy wobec siebie i swego kraju. Co więcej, skoro ciemiężyciele rządowi wydali taka ofertę, a my Naród Polski akceptujemy i deklarujemy tą umowę jako prawo, to jest to dodatkowe potwierdzenie że jest to prawo obowiązujące obie strony.

 

Konstytucja 3 Maja Art V: „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.

”
Konstytucja 1997 Art. 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.Art. 4.

  1. . Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

  2. . Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Naród Polski deklaruje, ze jest panem i suwerenem, a ludzie pełniący funkcje w administracji państwowej czyli to co się dotychczas nazywało rządem, są służbą publiczną, czyli administracją państwa. Naród Polski wynajmuje administrację za wynagrodzeniem do zarządzania podobnie jak pan wynajmował zarządcę majątku, do jak najlepszego zarządzania tym co jest wspólne, a nie indywidualne. Skoro naród płaci to naród wydaje rozporządzenia i wymaga, nie może być odwrotnie.

Naród Polski deklaruje całkowite samostanowienie, bez udziału lub ingerencji żadnych innych narodów, urzędów, agencji, organizacji, ani tak zwanych praw międzynarodowych unii, w tym unii europejskiej. Obecne tak zwane prawa międzynarodowe, są:

Consensus facit legem. Umowa, zgoda, jest podstawą prawa.

Powyższe cytaty z najstarszej i najnowszej Konstytucji, sporządzone były przez administracje państwową, i przyjmuję je jako oferta dla mnie i dla narodu Polaków. Oferty te są zgodne z zasadami naturalnego prawa i z moim/naszym najlepszym interesem. Akceptuję je i zgodnie z powyższą maksymą prawa (każdego prawa) jest to umowa, a umowa jest podstawa prawa.

Deklarujemy więc że powyższe artykuły wraz z moja akceptacją i akceptacją reszty Polaków, stają się prawem wiążącym wszystkie strony. Będąc źródłem prawa, deklaruję że poniższe zasady prawa oparte na (3) trzech filarach, są najwyższym prawem obowiązującym mnie i ludzi akceptujących tą ofertę i prawa.

Filary, czyli podstawowe zasad prawa:I. Nadrzędny celem życia i zarządzania krajem jest zapewnienie najlepszego interesu Polaków i Polski. Filar ten jest podstawowy i niezmienny. Można go rozszerzyć, ale nie znieść ani zmienić!


II. Polakami są wszyscy zrodzeni z rodziców Polaków, a każdy inny musi przestrzegać lojalności wobec Polaków i Polski. Jeśli wolą Polaków jest zaakceptować na danym stanowisku pół Polaka, niech tak będzie. Nadrzędnym celem jest lojalność i najlepszy interes Polaków i Polski.

III. Podstawowe prawa Polaków są niezmienne. Prawo Polaków jest wolą Polaków i prawo musi się opierać na umowie Polaków. Możliwe zmiany w przyszłości mogą być dokonane tylko i wyłącznie przez naród i to w absolutnej lub przeważającej większości. Nie mogą tego uczynić inne narody lub grupy nie-polaków. Musi to być bezsprzecznie wola Narodu Polskiego.

 

Podstawowe Zasady Prawa Naturalnego Polaków:  1. Zasada wzajemności. Znana jako: nie czyń drugiemu czego nie chcesz z powrotem.


  2. Świętością jest moje ciało. Nie tykaj go. Twoja psychika czy umysł też nie może być atakowane aby ci zaszkodzić.


  3. Świętością jest moja własność. Ziemia do centrum Ziemi w głąb i to co jestem w stanie administrować do góry ponad powierzchnią. To jest moje na wieki.


  4. Świętością jest kontrakt lub umowa jaka została zawarta dobrowolnie i musisz się wywiązać gdyż jesteś dorosły i odpowiedzialny.


  5. Twoim prawem i obowiązkiem jest bronić się, twojej rodziny i rodaków przed każdym kto was atakuje nawet jeśli to będzie twoja administracja na służbie, czyli rząd.

 

Lojalność wszystkich mieszkańców wobec Polaków i Polski - przysięga

 

My Polacy deklarujemy że:

Każdy w Polsce jest indywidualnie odpowiedzialny za swoje życie i zdrowie.
Jako naród lub grupy lub indywidualnie możemy się zjednoczyć i utworzyć system ubezpieczeń. Musi to być nasza wolna decyzja.

Ma sens aby utworzyć jako minimum system ubezpieczeń na nagłe wypadki. Szczegóły są do wypracowania przez Naród albo indywidualnie.

Dotychczasowy narzucony system monopolu medycznego jest wbrew najlepszym interesom Polaków więc jest i był bezprawny. Każdy indywidualny człowiek ma prawo wybrać sobie pomoc medyczną, lub naturalnego uzdrowiciela według życzenia.

Naród Polski deklaruje że przymus jako taki jest bezprawiem a w razie autentycznej epidemii, każdy musi mieć prawo wyboru. W każdym razie nawet jeśli fachowcy coś jednoznacznie orzekną to ludność musi mieć wybór i ostatnie słowo. Nie można zmuszać nikogo aby był zdrowym. Ale można uświadamiać i dać ofertę pomocy.

 

Sądownictwo

W dotychczasowym sądownictwie prawie niemożliwe było otrzymanie sprawiedliwości gdyż celem procesu było stwierdzenie czy obywatel - niewolnik przestrzegał przepisów nadanych przez przestępców, wyrażonych w ustawach. Naród Polski wprowadza proces sądowy w którym wymaga się zbadanie czy czyn jest zgodny z prawem a nie ustawami czy jakimiś tam przepisami.
Zgodnie z zasadą że wszyscy są wobec prawa równi, jeden sędzia nie może sądzić człowieka ale panel ławników losowo wybranych spośród społeczeństwa.

Zgodnie z zasadami prawa, nie tylko sędziowie ale nikt w Polsce nie może mieć immunitetu czyli być zwolniony z obowiązku osobistej odpowiedzialności za swoje czyny. Jest to uniwersalny wymóg w Naturze.

Sąd i kary muszą być w zgodzie z prawem, zwyczajami a też i wolą i interesem Narodu Polskiego.

Zasady prawa naturalnego w Polsce są kompatybilne z oryginalnymi zasadami Common Law, tymi ustanowionymi od czasów Magna Carta a odniesienia do nich są typu We The People... My Ludzie ustanawiamy.... W tym sensie sądownictwo i prawo naturalne w Polsce jest międzynarodowym ale jest całkowicie niezależne od wszelkich narzuconych zasad jak ONZ czy tzw prawo międzynarodowe czy prawa człowieka. Te ostatnie mogą być po części kompatybilne z prawem naturalnym.

 

Administracja państwowa

Naród Polski uznaje że dotychczas obowiązująca i narzucona demokracja marksistowska jest częścią problemów, uznajemy że właściwe zasady odrzucają taką demokrację i wprowadzają zasadę osobistej i pełnej odpowiedzialności za swoje czyny poczynając od głowy państwa po najniższego rangą człowieka. Są sprawy najlepiej rozwiązywane biorąc opinię i wolę większości a są sytuacje gdzie zasady prawa i inne są niepodważalnym priorytetem bez względu na czyjąkolwiek opinię. Zasady prawa są ponad czyjąkolwiek opinią. Naród Polski odwołuje, wszystkie umowy międzynarodowe, uchwaly, kodeksy, traktaty, unie, tak zwane prawa, które są niezgodne z naturalnymi prawami i najlepszym interesem Polaków lub Polski. Ostateczne słowo co do tego co jest a co nie jest najlepszym interesem należy do Narodu Polskiego.

Naród Polski odbiera rządowi prawo deklaracji stanu wojennego, lub odbierania praw obywatelskich czy pozbawiania praw. Każde ogłoszenie stanu wyjątkowego musi być w zgodzie z Wolą Narodu Polskiego.

 

Obronność

Armia musi się składać tylko i wyłącznie z Polaków, i armia jako fachowcy w dziedzinie obronności mają 1/3 głosu decyzji wobec wojny, pokoju i zbrojeń a też przemysłu i działań strategicznych. Kolejna trzecia cześć głosu ma administracja państwowa i Naród ma też 1/3 głosu decyzji. W praktyce w ważnych decyzjach jak to czy Polacy mają się jednoczyć z agresorem przeciwko Irackim dzieciom i pozabijać je czy nie.

Naród Polski decyduje że wszystkie banki i bankowość muszą być zgodne z zasadami prawa naturalnego Polaków. Banki nie mogą pożyczac ludziom na procent. Owszem małe kwoty na administracje są dopuszczalne ale nie tworzenie pieniędzy z niczego. Tworzenie pieniądza czy waluty i cały management jest wyłącznie w gestii Polaków i jest niedopuszczane aby jakikolwiek bank czy system obcy miał na to wpływ. Pożyczki międzynarodowe są zabronione i tylko decyzja Narodu Polskiego może to zmienić.

 

Edukacja

Przestaje być obowiązkowa i narzucona przez obce wpływy. Naród wypracuje przedmioty i system edukacyjny który będzie odzwierciedleniem Woli Narodu i interesów Polaków i Polski.

 

Żywność i zdrowie

Naród Polski odrzuca i zabrania stosowanie i sprowadzanie produktów znanych jako GMO, glyphosite i innych trucizn. Odrzucamy także powszechność nawozów sztucznych. W najlepszym interesie Polaków i Polski jest aby produkty spożywcze odbiegające od prawdziwie produkowanych naturalnie były jasno oznaczone że nie są naturalne. Szczegóły opracują komisje do tego celu powołane.

Leki farmaceutyczne znane ze swoich skutków ubocznych jako środki syntetyczne wymagają aby każdy komu się je sugeruje lub przypisuje, był powiadomiony o tych skutkach ubocznych. Zioła lub środki naturalne nie wymagają tego nawet jeśli też mogą powodować niebezpieczeństwo. Jako środki naturalne, każdy ma obowiązek znać lub zapytać uzdrowiciela o skutki uboczne.

Używanie plastików, chemia domowa i oczyszczalnie powinne być jak najbardziej naturalne i nieszkodliwe.

W najlepszym interesie Polaków i Polski jest aby zmniejszać elektrosmog czyli ilość i natężenie źródeł promieniowania jak komórki, wifi, i inne urządzenia bezprzewodowe były i redukowane i smog jaki produkują był coraz słabszy. Przywrócenie kabli i światłowodów jest w naszym interesie.

 

Lojalność wszystkich mieszkańców wobec Polaków i Polski - przysięga

Obecna konstytucja tak mówi o tym kto jest Polakiem.

 

Art. 34.

1 Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi.

Obywatel to synonim niewolnictwa. Oczywiste jest że Polakiem jest człowiek zrodzony z rodziców polaków. Niemniej każdy mieszkający w Polsce ma obowiązek lojalności wobec tego narodu i kraju.

Przysięga czy złożona publicznie czy nie, obowiązuje każdego, na podobieństwo gdy gość wejdzie do naszego domu. Jest on zobowiązany przestrzegać naszych praw i być lojalnym dla nas. Inaczej nie jest naszym gościem ale intruzem.

...będę ze wszystkich sił i zdolności dbał o najlepszy interes Polaków i Polski....

Te słowa są konieczne w każdej formie przysięgi a ta jest wymagana przez każdego urzędnika państwowego od prezydenta po sprzątaczkę na dworcu.


 

Uwagi końcowe

Cokolwiek się dzieje w Polsce musi być zgodne a jako minimum nie może być wbrew woli Narodu Polskiego. Każdy wysiłek obcych agencji lub organizacji będzie traktowany jako agresja przeciwko Narodowi Polskiemu, przeciwko prawu naturalnemu Polaków i jako bezprawie.

Polacy jako naród podzielają dążenia wolnych ludzi na całym świecie do ich prawa samostanowienia i życia w zgodzie, w harmonii z Naturą. Pod tym względem jesteśmy zjednoczeni z narodami świata i odrzucamy bezprawne reżimy.

Jak paragraf 115 Kodeksu Karnego przewiduje, że niewolnictwem jest traktowanie człowieka jak swoją własność a także że nie ma możliwości na zgodę na niewolnictwo. Niewolnictwo jest przestępstwem za zgoda lub bez. W tym sensie ten paragraf jest w zgodzie z prawem naturalnym.

Ogłaszamy że akceptujemy ofertę naszych ciemiężycieli czyli art 4 i art 30 Konstytucji 1997 i deklarujemy iż ta umowa staje się prawem obowiązującym Naród Polski i wszelkie władze, administracje itd.

Do rozwiązania jest negocjacja wynagrodzeń administracji czyli urzędników w tym ministrów, i wszystkie inne warunki tego kontraktu. Obecny urząd urzędników państwowych jest bezprawny, z wielu powodów jak; kradną nasze pieniądze a nie wynegocjowali jako swoją zapłatę, i łamią nasze prawa, wprowadzając bezprawie i działają wbrew najlepszemu interesowi Polaków i Polski. Do czasu prawnej negocjacji z Narodem Polskim, wszelkie władze w Polsce są bezprawne.

Obecnie władze, rząd, urzędy pracują bezprawnie. Konieczna jest negocjacja, ustalenie zadań przez Naród, stawek wynagrodzenia, a też pełnej kontroli Narodu. Dotyczy to zarówno podatków jak i wszystkiego.

Urzędy dotychczas uzurpują sobie bezprawnie wydawanie pozwoleń, nakazów i zakazów.

Do czasu aż nastąpi rzeczywista negocjacja czyli sporządzony prawnie kontrakt według odwiecznych zasad komercyjnych i prawnych, rząd działa bezprawnie i jego dyrektywy i wymogi są niewiążące a wręcz bezprawne.

Tylko jawnie i prawidłowo sporządzona umowa/kontrakt daje podstawy prawne administracji państwowej.

 

Taka jest wola Narodu Polskiego

Na potrzeby i benefit Polaków i Polski opracował Michał Kinasz 23.07.2021

Kolejne wpisy: